Sergey Gorbulya [06\09]
Vinegreta Humbly [07\09]
Andrew Valevsky [13\09]
Anton Sylenok [14\09]
Alan Zhangozha [20\09]
Dima DGree [21\09]
Stereoigor Panasenko [27\09]
Яна Плачинда (Yana Plachynda) [28\09]